POLITYKA PRYWATNOŚCI
 
1.
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.rasser.pl(zwanego dalej: „Sklepem”).
 
2.
Właścicielem Sklepu i jednocześnie administratorem danych jest RASSER Adam Nadolny i wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Zielonej Górze (65-119), ul. Spawaczy 3a/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000263274, NIP: 9291765403, REGON: 080122755, zwana dalej Rasser.
 
3.
Rasser dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep.
§ 1 Jak zbieramy dane?
 
1.
Rasser zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.
 
2.
Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
 
a)
rejestracji konta w Sklepie Internetowym;
 
b)
składania zamówienia w Sklepie Internetowym.
 
3.
W przypadku rejestracji konta w Sklepie, Klient podaje:
 
a)
adres e-mail.
 
4.
Podczas rejestracji konta w Sklepie Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §4.
 
5.
W przypadku składania zamówienia w Sklepie, Klient podaje następujące dane:
 
a)
adres e-mail;
 
b)
dane adresowe:
 
a.
kod pocztowy i miejscowość;
 
b.
ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
 
c)
imię i nazwisko;
 
d)
numer telefonu.
 
6.
W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:
 
a)
firmę Przedsiębiorcy;
 
b)
numer NIP.
 
7.
Podczas korzystania ze stron internetowych Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 
8.
Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie.
§ 2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?
 
1.
W przypadku dokonania rejestracji konta w Sklepie dane Klientów wykorzystywane są w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem.
 
2.
W przypadku dokonania zakupu w Sklepie dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:
 
a)
firmie kurierskiej;
 
b)
firmie InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadczącej usługi dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomaty);
 
c)
Poczcie Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie.
 
3.
W przypadku, gdy Klient wybierze płatność za zamówiony Towar poprzez serwis przelewy24.pl, jego dane osobowe zostaną przekazane w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy sprzedaży DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
 
4.
Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem.
§ 3 Mechanizm cookies, adres IP
 
1.
Sklep używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Rasser na komputerze osoby odwiedzającej Sklep, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Rasser produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie.
 
2.
Rasser wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 
a)
Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
 
b)
Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
 
3.
Rasser wykorzystuje Cookies własne w celu:
 
a)
uwierzytelniania Klienta w Sklepie i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 
b)
analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 
4.
Rasser wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
 
a)
popularyzacji Sklepu za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);
 

5.

Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 
6.
Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
 
a)
przeglądarka Internet Explorer;
 
b)
przeglądarka Mozilla Firefox;
 
c)
przeglądarka Chrome;
 
d)
przeglądarka Safari;
 
e)
przeglądarka Opera.
 
7.
Rasser może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Rasser przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu.
 
8.
Sklep zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Rasser nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.
§ 4 Dostęp do danych i zabezpieczenia
 
1.
Dane osobowe zbierane przez Rasser za pośrednictwem Sklepu są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.).
 
2.
Dostęp do danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu mają jedynie uprawnieni pracownicy Rasser.
 
3.
Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta. Lista podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim wskazana jest w paragrafie: „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”.
 
4.
Rasser zapewnia Klientom, którzy posiadają konto, nieprzerwany dostęp do swoich danych osobowych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. Dostęp i modyfikacja danych osobowych możliwe są po zalogowaniu do konta w Sklepie.
 
5.
Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. Rasser może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w Sklepie regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności, a w szczególności dochodzenia przez Rasser roszczeń od danego Klienta.
 
6.
W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu Sklep umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Rasser nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na stronie internetowej Sklepu, gdzie Klient będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.
 
7.
Rasser nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.
§ 5 Zmiany Polityki Prywatności
  

W trosce o zachowanie prywatności osób kupujących w naszym sklepie wdrożyliśmy zalecenia wynikające z Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016. Przepisy zawarte w rozporządzeniu określają m.in. prawa klientów związane z danymi osobowymi oraz obowiązki prawne związane z ich przetwarzaniem.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Rasser Adam Nadolny i Wspólnicy sp.j., ul. Spawaczy 3A6, 65-119 Zielona Góra, NIP:929-176-54-03, regon: 080122755, e-mail: rasser@op.pl, tel 693750006; 693680006.
2. Cel przetwarzania danych.
a/ sprzedaż oferowanych towarów
b/ realizacja zamówień (przygotowanie, pakowanie, oznakowanie listem przewozowym, wysyłka odpowiedzi o kolejnych etapach realizacji zamówienia),
c/odpowiedzi na reklamacje, zapytania i wątpliwości dotyczące Serwisu, produktów i innych związanych oferta sklepu,
d/w celach marketingowych związanych z oferowanymi produktami.
3. Prawne podstawy dotyczące przetwarzania danych osobowych:
a/Artykuł 6 – Zgodność przetwarzania z prawem (RODO): ustęp 1/b, dotyczący przetwarzania jako czynności niezbędnej do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
b/Artykuł 6- Zgodność przetwarzania z prawem (RODO): ustęp 1/c, dotyczący przetwarzania jako czynności niezbędnej do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
c/Artykuł 6- Zgodność przetwarzania z prawem (RODO): ustęp 1/a, dotyczący osoby, której dane dotyczą, a która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
d/ Artykuł 6- Zgodność przetwarzania z prawem (RODO: ustęp 1/f, dotyczący przetwarzania jako czynności niezbędnej do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.
4. Eufunkcja i dysfunkcja danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest czynnością dobrowolną ale w przypadku transakcji handlowej, której etapem jest wysyłka zamówienia na określoną odległość, przy wykorzystaniu dostawcy wskazanego przez osobę kupującą, jest czynnością nieodzowną. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe zarejestrowanie się w sklepie (przy tworzeniu konta) a także dokonanie wysyłki zamówionego towaru.
5. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych jest możliwe w każdej chwili na wniosek osoby, której te dane dotyczą. Do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie danych jest zgodne z przepisami prawnymi dotyczącymi danych osobowych.
6. Czas przetwarzanie danych (okres).
Dane osobowe będą przetwarzane tylko przez okres chroniony podstawą prawną,tj do czasu, w którym:
a/ustanie obowiązek prawny umożliwiający przetwarzanie przekazanych danych osobowych,
b/upłynie termin dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej umowy kupna – dotyczy to obu stron.
c/nastąpi wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7. Uprawnienia osoby udostępniającej dane osobowe w celu realizacji transakcji.
Uprawnienia obejmują prawo do:
a/dostępu do danych osobowych osoby, która skorzystała z oferty handlowej w celu weryfikacji tych danych, dokonania korekty,
b/usunięcia danych osobowych osoby, która skorzystała z oferty handlowej lub nie dokończyła transakcji (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Dotyczy to sytuacji gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem lub nie są one już konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub przetwarzane lub brak jest podstaw prawnych do ich przetwarzania (wycofanie zgody lub wniesienie sprzeciwu).
Prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych może być ograniczone w niektórych przypadkach, m.in. gdy ich przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków prawnych firmy wynikających z przepisów prawa podatkowego i związanych z przekazaniem plików jpk do urzędu skarbowego.
c/modyfikacji danych wynikających z pomyłki lub innych przyczyn oraz ograniczenia ich przetwarzania,
d/prawo do przenoszenia danych według wskazań osoby zainteresowanej,
e/prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (nie dotyczy przetwarzania danych wynikających z realizacji umowy),
f/prawo do wniesienia skargi. Skargę można kierować do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-139 Warszawa.
8. Pliki cookies.
Korzystamy również z tzw. plików cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta lub telefonie, tablecie itd., przez serwer, z którego korzysta firma i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego sklepu. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat:
a/sesji Użytkownika,
b/ostatnio oglądanych produktów,
c/oddania głosu w ankiecie.
9. Firmy zewnętrzne współpracujące, a będące odbiorcami danych osobowych.
Profil handlowy działalności firmy Rasser będącej właścicielem sklepu powoduje konieczność korzystania z usług różnych dodatkowych firm, którym mogą być przekazywane dane osobowe celem realizacji umowy handlowej. Firmy te zajmują się:
a/usługami transportowo-doręczycielskimi:
b/usługami z zakresu transferu płatności:
c/usługami księgowymi:

10.

Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: sklep@rasser.pl